dept science

Ancient Sciences

APuNarayanappa

A. Pu. Narayanappa

B.Sc, B.Ed, M.A, M.Ed

Physics

NarayanaBhatMaruvala

Dr.Maruvala Narayana Bhat,

M.Sc (Physics), Ph.D

Chemistry

Shridhar_Bhat_1

Dr. Badekkila Shreedhara Bhat

M.Sc (Chemistry), Ph.D

Biology and Environmental Sciences

Darbhe_Jayarama_Bhat

Sri. Darbhe Jayarama Bhat

M.Sc. (Biosciences), M.Phil. (Mycology & Pl Pathology), Ph.D. (Botany), D.Sc. (Botany – Mycology) 

Mathematics

Pramod_Pandith

Sri. Pramod Pandith

Information Technology

Krupesh_Bhat

Sri. Krupesh Bhat,

MCA, MSc