Acharya

Chief Advisor

Shankaranarayana_Jois

Dr.Shankaranarayana Jois

 

Department

Designation

Name

Veda

Varishthacharyaru Vidwan Sri. Satyanarayana Sharma
KrishnaYajurveda Ghanapathi Shankara Narayana Bhat
Samaveda VedaMurthy Subrahmanya Bhat
Atharvaveda Vedamurthy Sridhar Adi

Jnana (Knowledge)

VedaPatha Dr.KS Kannan
Mahapurusha Charitra, Bhagawadgita. Vidwan Satyanarayana Sharma
Sadachara(Dharmashastra) Sri. Ramakrishna Bhat Kutelu
Yoga/ Vyayamaki Dr.Ganapathi Joisa, Manipal
Swasthavritta(Aurveda) Dr. Giridhar Kaje
Samvidhana Dr. Eshwar Bhat Harakere

Kala (Performing Arts)

Carnatic Music Vocal Vidushi. Smt. Rohini Subbaratnam
Hindustani Music Pandit Parmeshwar Hegde
Bhava Sangitha Vidwan. Pragnana Leelashuka Upadhyaya:
Vadana: Instrumental M Vidwan Anuru Ananthakrishna Sharma
Yakshagana Sri. Kappekere Subraya Bhagawat Kappekere

Life Skills

Pakashastra Smt. Shaman Hegde
Grihanirwaha/Prasadana Smt.Eshwari Berkadavu
Karakushala/Handicrafts & Rangavalli Smt.Mahalakshmi Timmappa Hegde
Vrikshayurveda Sri.Anand
Communication Skills/ Leadership Training U S Vishweshwara Bhat

 Languages

Kannada Dr. Vishnubhatta Padekallu
English Dr. S.S Hegde
Samskritha Vidwan Satyanarayana Sharma

Sciences

Ancient Sciences A. Pu. Narayanappa
Physics and Science and Technology Prof. Maruvala Narayan Bhat
Chemistry Sri. Shreedhara Bhat
Biology and Environmental Sciences Sri. Darbhe Jayarama Bhat
Mathematics Sri. Pramod Pandith
Information Technology Sri. Krupesh Bhat

Arts

History Prof. S.G Bhat
Mass Communication Sri.Vinayaka Bhat
Political Science Prof. Shankar Bhat

Commerce

Accountancy Prof. M.R Hegde
Business Studies Prof. D.N Bhat
Economics – President Dr GV Joshi
Economics – Director Dr Vignesh vermudi
Economics – Co-ordinator prof Narayana Rao

Special Invitees

Guest Lecture Dr.P.J. Bhat
Guest Lecture Dr. Sharada Jayagovinda
Guest Lecture Raghunandan Berkadavu