Veda

Varistaacharya
HOD - Paramparika

Vidwan Sri. Satyanarayana Sharma

HOD – Paramparika

Krishna Yajur Veda

Ghanapati_Shankaranarayana_Bhat

Ghanapati Shankaranarayana Bhat

Sama Veda

Vedamurthy_Subrahmanya_Bhat

Vedamurthy Subrahmanya Bhat,

Ammanavaramane

Atharva Veda

Vedamurthy_Sridhara_Adi

Vedamurthy Sridhara Adi