ಸಾರ್ವಭೌಮ~ಗುರುಕುಲಮ್ ಅರ್ಜಿ

  ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು
  ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು
  ತಂದೆಯ ಹೆಸರು
  ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ
  ರಾಶಿ
  ನಕ್ಷತ್ರ
  ಮಾತೃಭಾಷೆ
  ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ
  ವಿಳಾಸ
  ದೂರವಾಣಿ
  ಮಿಂಚಂಚೆ
  ಭಾವಚಿತ್ರ (Photo)