ಸಾರ್ವಭೌಮ~ಗುರುಕುಲಮ್ ಅರ್ಜಿ

  ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು

  ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು

  ತಂದೆಯ ಹೆಸರು

  ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ

  ರಾಶಿ

  ನಕ್ಷತ್ರ

  ಮಾತೃಭಾಷೆ

  ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ

  ವಿಳಾಸ

  ದೂರವಾಣಿ

  ಮಿಂಚಂಚೆ

  ಭಾವಚಿತ್ರ (Photo)